ทำเนียบกำลังพล สภ.ด่านขุนทด

กำลังพล สายงานอำนวยการ

(ตำแหน่งว่าง) สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.นำ ฉันขาว รอง สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด
ร.ต.อ.หญิง ลินดา พงษ์พร รอง สวป.สภ.ฯปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
ร.ต.ท. ผดุงสิทธิคุณ ศรีสัตยคุณ รอง สว.(สส.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ นโยบายและแผน
ร.ต.ท.ประพัฒน์ ภูมิโจคกรักษ์ รอง สว.(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จ่ากอง /นโยบายและแผน
ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ศูนย์สารสนเทศ/สารบัญ
ด.ต.ปฐมรัช แสนเขียว ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ นโยบายและแผน/กำลังพล
ด.ต.หญิง ชูวงศ์ หงอกพิลัย ผบ.หมู่(ธร.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.การเงิน
ด.ต.ทัดธน เหิมขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.การเงิน
ด.ต.อำนาจ เพิดขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ศูนย์สารสนเทศ/สารบัญ

 

กลุ่มงานอำนวยการ

๑. พ.ต.ท.สรัล  สุรเดชานนท์  รอง ผกก.ป.ฯ       หัวหน้าควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติ

๒. ร.ต.อ.นำ  ฉันขาว  รอง สว.ธร.ฯ      

๓. ร.ต.อ.หญิง  ลินดา พงษ์พร  รองสวป.ฯ 

          

ธุรการ  สารบรรณ  กำลังพล และพัสดุ                                        

๑. ร.ต.อ.ผดุงสิทธิคุณ ศรีสัตยคุณ   รอง สว. (สส.)     

๒. ร.ต.ท.ประพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์ รอง สว. (ป.)


งานการเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ

๑. ด.ต.ทัตธน   เหิมขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)

๒. ด.ต.(หญิง)ชูวงศ์   หงอกพิลัย   ผบ.หมู่ (ธร.)

๓. ด.ต.ปฐมรัช   แสนเขียว   ผบ.หมู่ (ป.)  

                       

งานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือ  / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ด.ต.ยศปกรณ์   ชุ่มขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)

๒. ด.ต.อำนาจ   เพิดขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.) 

                                        

เจ้าหน้าที่เดินรายงาน

ร.ต.ต.สุทร   หิงสันเทียะ   รอง สว. (ป.) 

 

กลุ่มงานสอบสวน

 พ.ต.ท.ครองชัย   ตาลประดิษฐ์   รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ   หัวหน้า ควบคุม 

พ.ต.ท.ชาญณรงค์   พรหมมา   รอง   ผกก.(สอบสวน)            

พ.ต.ท.สุชาติ   จันทสิงห์   สว.(สอบสวน)        

ร.ต.อ.กุศล   แก้วสารพัดนึก   รอง สว.(สอบสวน)

 ร.ต.อ.ปรินทร   ใหญ่จันทึก   รอง สว.(สอบสวน)          

 

ธุรการงานสอบสวน,ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน,พิมพ์ลายนิ้วมือ,เสมียนเปรียบเทียบปรับและคุมผู้ต้องหาไปศาล

ร.ต.ท.สุทิน   ยนจอหอ   รอง สว. (ป.)                    

ร.ต.ท.เกรียงไกร   ศิริกายสิทธิ์   รอง สว.(จร.)

ด.ต.สมยศ   บำรุงศิลป์   ผบ.หมู่ (จร.)             

ด.ต.วีระพล   บมขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)              

ด.ต.นิมิตร   แพะขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.) 

            

พลขับรถยนต์ร้อยเวรสอบสวน

ด.ต.พรเทพ   เบามะเริง   ผบ.หมู่ (ป.)           

ด.ต.สุนทร   สัจจาวัฒนา   ผบ.หมู่ (ป.)                


เสมียนประจำวันคดีและธุรการ

ร.ต.ท.วิชา   ศิลปชัย   รอง สว. (ป.)    

ด.ต.สรวงศ์   หอขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)    

ด.ต.วิโรจน์   แบขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.) 

    

กลุ่มงานสืบสวน

๑. พ.ต.ท.อรุณศักดิ์   วรรณโกษิตย์   รอง ผกก.สส.ฯ หัวหน้า ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานสืบสวน

๒. พ.ต.ต.สัญชัย   คีรีรัตน์   สว.สส. ฯ 

๓. ร.ต.อ.สาริน   ศรีแก้ว   รอง สว.สส.ฯ

๔. ร.ต.อ.รัชพงศ์   ดอกสันเทียะดี   รอง สว.จร.ฯ

๕. ร.ต.อ.สุนทร   ตรีศักดิ์   รอง สว.สส.ฯ

๖. ร.ต.อ.กิตติพงษ์   กุลนาฝาย   รอง สว.สส.ฯ


ธุรการงานสืบสวน                                                                             

๑. ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์   ปูนขุนทด   รอง สว. (ป.)                        

๒. ร.ต.ท.เชียร   โปยขุนทด   รอง สว. (ป.)                

๓. ด.ต.พิชญ์พงศ์   บรรจงจิตร   ผบ.หมู่ (ป.)

 

ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน                                                                          

๑. ร.ต.อ.ประเดิม   ชาญจะโปะ   รอง สว. (ป.)                      

๒. ด.ต.อะหนึ่ง   อักษรทะเบียน   ผบ.หมู่ (ป.)

๓. ด.ด.กฤษฎา   หงอกพิลัย   ผบ.หมู่ (ป.)                       

๔. ด.ต.สุชาติ   โมงขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)

๕. ด.ต.ประยงค์   เพลิดขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)                       

๖. ด.ต.สิทธิอางค์   อิ่มวิเศษ   ผบ.หมู่ (ป.)

๗. ด.ต.ศราวุธ   ช่างเหล็ก   ผบ.หมู่ (ป.)


ธุรการงานป้องกันปราบปราม                                             

๑. ร.ต.ท.พีระ   ยาทิพย์   รอง สว. (ป.)                                                 

๒. ด.ต.ฉลวย   สมกลาง   ผบ.หมู่ (ป.)

๓. ด.ต.มานพ   แจ้งจบ   ผบ.หมู่ (ป.)


ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์                                                             

๑. ร.ต.อ.ผจญ   เฮ็งสวัสดิ์   รอง สว. (จร.)   (ไปปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการอีกหน้าที่หนึ่ง)

๒. ร.ต.อ.เมธี   สีสังข์   รอง สว. (ป.)   (ไปปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการอีกหน้าที่หนึ่ง)

 

เวรรักษาการณ์

ร.ต.อ.วิรัตน์   เครือวัลย์   รอง สว. (ป.)   

ร.ต.อ.บุญชู   ดุขุนทด   รอง สว. (ป.)   

ร.ต.อ.ผจญ   เฮงสวัสดิ์   รอง สว. (จร.) 

ร.ต.อ.เมธี   สีสังข์   รอง สว. (ป.)  

 

พนักงานวิทยุสื่อสาร

ร.ต.ท.อรุณ   แก้งคำ   รอง สว. (ป.)   

ด.ต.ทวีศักดิ์   โนนสูงเนิน   ผบ.หมู่ (ป.) 

ด.ต.วสันต์    ด่านสูงเนิน   ผบ.หมู่ (ป.) 

ด.ต.สมควร   ลำภา   ผบ.หมู่ (ป.)(ช่วยงานวิทยุสื่อสาร)

 

พลขับสายตรวจรถยนต์

ด.ต.ยศฐวัฒน์   ถ่ายสูงเนิน   ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.มานิตย์   นารถสูงเนิน   ผบ.หมู่ (ป.)                

ด.ต.ต้นบุญ   พรมลัง   ผบ.หมู่ (ป.)

                  

สายตรวจรถจักรยานยนต์

๑. ด.ต.วิฑูรย์   กุมขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.) 

๒. ด.ต.จรูญ   คุ้มคง   ผบ.หมู่ (ป.)

๓. ด.ต.วิษณุชัย   ใจชอบ   ผบ.หมู่ (ป.) 

๔. ด.ต.เสกสันต์   นงบางค์   ผบ.หมู่ (ป.) 

๕. ด.ต.สมเกียรติ   นนท์ขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)

๖. ด.ต.ธรรมรัตน์   มุ่งเกี่ยวกลาง   ผบ.หมู่ (ป.)   

๗. ด.ต.มีชัย   ฉาบไธสง   ผบ.หมู่ (ป.)

๘. ด.ต.อดุลย์   ซอสูงเนิน   ผบ.หมู่ (ป.)

๙.ด.ต.เสน่ห์   เวียนขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)

๑๐.ด.ต.ภาณุสรณ์   ดูพันดุง   ผบ.หมู่ (ป.)

11.ด.ต.สุรศักดิ์   ไกยสวน   ผบ.หมู่ (ป.)

12.ส.ต.ต.กฤษฎา   สงคราม   ผบ.หมู่ (ป.)

13.ส.ต.ต.เกียรติศักดิ์   คำแหง   ผบ.หมู่ (ป.)

14.ส.ต.ต.วรวัช   อรรคนันท์   ผบ.หมู่ (ป.)         

15.ส.ต.ต.เกียรติพงษ์   นำเจริญ   ผบ.หมู่ (ป.)

16.ส.ต.ต.ปฐวี   สุหญ้านาง   ผบ.หมู่ (ป.)


งานจราจรและสายตรวจจราจร

๑. ร.ต.อ.กาวี   ภูมิโคกรักษ์    รอง สว. (ป.)       

๒. ร.ต.ท.ประจวบ   ประทายนอก  รอง สว. (จร.)

๓. ร.ต.ต.ถนอม  ทรงจันทึก   สว. (ป.)       

๔. ด.ต.สมคิด   แอ้นชัยภูมิ   ผบ.หมู่ (ป.)

๕. ด.ต.สุพจน์   ทนสูงเนิน    ผบ.หมู่ (ป.)         

๖. ด.ต.สัณหณัฐ   เกณฑ์กลางดอน   ผบ.หมู่ (ป.)

๗. จ.ส.ต.สมศักดิ์   หึกขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)         

๘. ส.ต.ต.พงษ์เทพ   เอมซ์บุตร   ผบ.หมู่ (ป.)

๙. ส.ต.ต.ก้องเกียรติ   ลำมะนา   ผบ.หมู่ (ป.)


สายตรวจเดินเท้า      ธนาคาร , ร้านทอง

๑. ร.ต.ท.สำราญ   มาภักดี   รอง สว. (ป.)                 

๒. ๕.ร.ต.ท.อุทธี   ทองดี   รอง สว. (ป.)

๓. ร.ต.ต.อาคม   ชึขุนทด   รอง สว. (ป.)                

๔. ด.ต.อุทิศ   แบขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)

๕. ด.ต.สันติพงษ์   กวางแก้ว   ผบ.หมู่ (ป.)


สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๑ ต.ด่านใน   ต.ด่านนอก   ต.สระจรเข้

๑. ร.ต.อ.ปภังกร   คุณแก้ววรชัย   รอง สว. (ป.)      

๒. ด.ต.สมร   บมขุนทด   ผบ.หมู่ (ป.)         

๓. ด.ต.โกวิทย์   การินทร์รัตน์   ผบ.หมู่ (ป.)

         

สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๒                ต.ตะเคียน   ต.บ้านเก่า

       -             

สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๓                ต.ตำบลบ้านแปรง ต.ตำบลหนองไทร ต.ตำบลหนองบัวตะเกียด

๑. ร.ต.ต.สมพร   จันขุนทด   รอง สว. (ป.)      

๒. ด.ต.วิชาญ   สารโชติ   ผบ.หมู่ (ป.)


สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๔                ต.หนองบัวละคร   ต.โนนเมืองพัฒนา

                -

สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๕                ต.พันชนะ

                -

สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๖ วัดบ้านไร่  ต.กุดพิมาน

   ร.ต.อ.วันชัย   คงเจริญ   รอง สว.(ป.)                                                                                                

สายตรวจตำบล / จุดสกัด  สายที่  ๗                ต.หนองกราด

๑. ร.ต.ท.วิจิตร   ช้อนขุนทด   รอง สว. (ป.)            

๒. ด.ต.เสราชพฤกษ์   หมายชัย   ผบ.หมู่ (ป.)

ปฏิบัติราชการ  ภ.๓

ส.ต.ต.กรกต   อ่ำพันเงิน   ผบ.หมู่ (ป.)


ปฏิบัติราชการ    ภ.จว.นครราชสีมา

 ร.ต.ท.นรินทร์   ขาวฉลาด    รอง สว. (ป.) 

      

ปฏิบัติราชการ ด่านตรวจสีคิ้ว                                                          

 ร.ต.ต.สุนทร   สายจันทร์   รอง สว. (ป.)

               

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598