โครงการครู 5 นาที

1528680928

         ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน       ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพราะปัญหาดังกล่าวนับวันรุนแรงมากขึ้น  ถึงแม้จะมีข้อมูลว่ากลุ่มนักเรียน  นักศึกษาที่มีปัญหายาเสพติด

ส่วนมาก จะเป็นเพียงกลุ่มนักเรียน  นักศึกษาที่เสพหรือใช้ยาเสพติดมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ติดยา และต่อไปอาจพัฒนาไปเป็นกลุ่มผู้ติดยาเสพติดได้ในที่สุดภายในเวลาไม่นานนัก 

ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนพัวพันกับชุมชน สังคมภายนอก  เพราะโรงเรียน   สถานศึกษา   มิใช่เป็นปัจจัยที่แยกโดดเดี่ยวแต่เพียงลำพัง   แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนที่เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้นทุกปี สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 

โดยเฉพาะยาบ้า    ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทุกส่วนของประเทศไทยในขณะนี้

 ที่สำคัญในสถานศึกษา  เป็นอีกกลุ่มเสี่ยงหนึ่งที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุอาชญากรรมต่าง  ๆ  ตามมามากมาย

 รวมถึงการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สร้างปัญหาให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติเรื่อยมาสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ  จึงได้จัดทำโครงการครู 5 นาที ขึ้น ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรภาค3  และยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การควบคุมอาชญากรรม และความมั่นคงของชาติร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 ให้แก่นักเรียน   นักศึกษา  ทั้งในและนอกสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ในการป้องกันและปราบปราม    ยาเสพติดให้โทษ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

1528680935
1528681775

ร.ต.อ.ผจญ เฮ็งสวัส รอง สว.(ป.)สภ.ด่านขุนทด ร.ต.ท.เมธี  สีสังข์ รอง สว.(ป.)สภ.ด่านขุนทด  ออกโครงการครูแดร์ 5 นาที โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก ต.ด่านนอก องด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598